Daily slashs durations (average)
Last Daily average slash duration
10 days
Last Daily lowest slash
10 days
Last Daily highest slash
10 days
Last Daily number of new slashs
1