Daily slashs activity (total network slashs amounts)
Last Daily slashs total amount
298
Last Daily number of new slashs
1