Daily slashs activity (total network slashs amounts)
Last Daily slashs total amount
200
Last Daily number of new slashs
2