Daily slashs activity (total network slashs durations)
Last Daily slashs total duration
10
Last Daily number of new slashs
1